8 клас

Урок №6 – Интегрирана среда за програмиране Visual Studio

Тест за самопроверка на знанията: https://forms.gle/E6PatX9WySCMBVnr8

Инструкции за инсталиране на Visual Studio IDE

За да инсталирате VS 2022 (или по-нова) трябва да посетите този адрес: https://visualstudio.microsoft.com/vs/

Избирате опцията за изтегляне на Community 2022 (безплатна е за ползване). И на компютъра ви започва да се изтегля инсталаторът на продукта.

Стартирате изтегления инсталатор и минавате през обичайните прозорци за информиране и съгласяване.

Натискате бутона Continue.

После следва прозорецът за изтегляне.

Визуализира се и прозорец с възможности за инсталиране на различни компоненти на средата. Препоръчвам ви да поставите отметки на [Universal Windows Platform development], [.NET desktop development] и [ASP.NET and web development], след което натискате бутона [Install]. Това е достатъчно, за да можете да пишете програми на C# за начинаещи програмисти.

При инсталирането се теглят и инсталират елементи, така че се въоръжете с добра интернет-връзка и доста търпение.

Урок №7 – Структура на програма

Тест за самопроверка на знанията: https://forms.gle/iTqBirthGqTRWXXG8

Задачи с графичен потребителски интерфейс

Създай приложение с име Hello, в което от потребителя се въвежда име и след натискане на бутон се извежда поздрав, както е показано на фиг. 1.

За създаването на този интерфейс, ще ти трябват следните компоненти със съответните настройки:

Време е за код! Най-важната част от всяко приложение е кодът. Ето и програмния фрагмент към бутона „Поздрав“:

  • button1

 

Създай приложение с име Поздрав, в което от потребителя се въвежда име и възраст, а след натискане на бутон се извежда поздрав, както е показано на фиг. 1.

За създаването на този интерфейс, ще ти трябват следните компоненти със съответните настройки:

Време е за код! Най-важната част от всяко приложение е кодът. Ето и програмните фрагменти към всеки от бутоните:

  • btnResult

  • btnExit

  •  

Създай приложение, съдържащо три командни бутона и една текстова кутия, както е показано на фиг. 1.

За създаването на този интерфейс, ще ти трябват следните компоненти със съответните настройки:

При щракване върху бутон “Покажи” се визуализира надпис “Hello World!”, а при щракване върху бутон “Скрий” надписът се скрива. В даден момент от изпълнение на задачата трябва да бъде достъпен само единият от тези два бутона, тъй като те изпълняват противоположни действия.

Време е за код! Най-важната част от всяко приложение е кодът. Ето и програмните фрагменти към всеки от бутоните:

  • btnShow

  • btnHide

  • btnExit

Създай приложение за пресмятане на xn. При въвеждане на стойности за x и n в текстови полета. С помощта на команден бутон „Пресметни“ да се извърши пресмятането и получения резултат да се визуализира в текстова кутия (фиг. 1). С помощта на бутона „Изчисти“ да се изчиства въведената информация за x, n и получения вече резултат. От бутона „Изход“, приложението трябва да се затваря.

За създаването на този интерфейс, ще ти трябват следните компоненти със съответните настройки:

Време е за код! Най-важната част от всяко приложение е кодът. Ето и програмните фрагменти към всеки от бутоните:

Време е за тестване!

Създай приложение за пресмятане на квадратен корен на дадено число. При въвеждане на дадено число в текстово поле, с помощта на команден бутон да се пресмята квадратния корен на числото и полученият резултат да се визуализира в текстова кутия (фиг. 1). Да се ограничи въвеждането на всички други символи от клавиатурата, различни от цифрите от 0 до 9 и десетичната запетая.

За създаването на този интерфейс, ще ти трябват следните компоненти със съответните настройки:

Време е за код! Най-важната част от всяко приложение е кодът. Ето и програмните фрагменти към всеки от бутоните:

  • btnResult

  • btnClear

  • btn.Exit

Допълнение: При въвеждане на данни от клавиатурата в режим на изпълнение често се налага да се извършва контрол на въведената информация.  Ето защо ще добавим ограничение: в текстовото поле да се въвеждат от клавиатурата само неотрицателни числа, за да се пресмята квадратният корен на число.

Маркирай компонента textBox1. От панела Properties – Events – Key, кликни два пъти с мишката върху KeyPress

В текстовия редактор се записва следният код:

По този начин, при стартиране на приложението  потребителят няма да има възможност да въведе стойност различна от изброените. 

Предизвикателство: Опитай да зададеш изброените в задачата ограничения чрез if-else конструкция!

Време е за тестване!

Време е за тестване!

Създай приложение „Calculator„, което да събира, изважда, умножава, дели целочислено и дели с остатък  две цели числа.

Пояснение: Числата ще бъдат въвеждани от потребителя в текстови кутии textBox1 и textBox2. Изборът на операция ще става с натискане на един от бутоните – button1, надписан с „+“, button2, надписан с „„, button3 с надпис „*“, button4 с надпис „/“ и button5 с надпис „%“. Програмата трябва да изведе в етикета label1 сбора, разликата, произведението, частното и остатъка от делението на числата, според натиснатия бутон. С бутона button6, надписан с „Изчисти“, потребителят ще изчиства съдържанието на двете кутии и етикета, когато поиска. Приложението трябва да съдържа и бутон „Изход“ за затваряне на формата. На Фиг. 1 е показан един възможен изглед на прозореца на програмата.

Наименувай правилно всеки от компонентите на интерфейса и направи подходящи настройки.

Време е за код! За да може в програмата да не използвам различни променливи във всеки от методите, ще прибягна към глобалните променливи:

Така декларираните променливи са достъпни от всеки метод в кода на приложението.

Продължавам с кода на сумиращия бутон:

 

Предизвикателство: Допиши кода на оставащите бутони от приложението. Оптимизирай решението, така, че да може да работи и с числа от реален тип.

Време е за тестване!

Време е за тестване!

 

Създай приложение „Calculator„, което да събира, изважда, умножава,  и дели  две обикновени дроби. След избора на операция, програмата
трябва да извежда резултата от нея, като обикновена дроб.

На Фиг. 1 е показан един възможен изглед на прозореца на програмата.

Наименувай правилно всеки от компонентите на интерфейса и направи подходящи настройки.

Време е за код!

Предизвикателство: Опитай да напишеш кода на бутоните от приложението.

 

Leave Your Comment Here