Квалификации

1. ПКС:

 • Свидетелство за професионално-квлификационна дейност – Четвърта професионално-квлификационна степен – 19.09.2018 г.
 • Свидетелство за професионално-квлификационна дейност – Пета професионално-квлификационна степен – 23.10.2017 г.

2. Сертификати, курсове и семинари:

 • Участие в семинар на тема: „Психология на съвременния ученик и повишаване на мотивацията за учене“ – 18.12.2012 г.;
 • Участие в  квалификационен курс за „Придобиване на базисни умения за работа с електронна платформа за обучение MOODLE“ – 2013 г.;
 • Участие в обучение в периода от 22.03.2014 г. до 23.03.2014 г., гр. София на тема:„Google приложения за образованието“;
 • Участие като ръководител в национално състезание по информатика, информационни технологии и визуални изкуства „Аз мога – тук и сега“ в периода от 25.04.2014 г. до 27.04.2014 г.;
 • Участие в обучение в периода от 20.01.2015 г. до 22.01.2015 г., гр.Стара Загора на тема:„Подготовка на ученици за участие в състезания и олимпиади по информационни технологии“;
 • Участие в обучение на тема: „VBA (VISUAL BASIC FOR APPLICATION) за разработване на образователни ресурси “ – 26.03.2015 г., гр. Кюстендил;
 • Участие като ръководител в национално състезание по информатика, информационни технологии и визуални изкуства „Аз мога – тук и сега“ в периода от 24.04.2015 г. до 26.04.2015 г.;
 • Участие в обучение на директори по програма Еразъм + в периода от 10.11.2015 г. до 12.11.2015 г. – Боровец;
 • Участие в онлайн обучение на тема: „Нови технологии в обучението“ – 12.2015 г.;
 • Участие в обучение в периода от  25.02.2016 г. до 27.02.2016г., гр. Пловдив на тема:„Съвременни технологии и методи на обучение за ефективно образование в дигитална учебна среда“;
 • Участие в обучение на тема: „Работа с хиперактивни деца и деца с дислексия“;
 • Участие в лекция на тема: ”Учителят – мениджър на класа”;
 • Участие в лекция на тема: ”Сексуално насилие сред подрастващите”;
 • Участие в обучение за запознаване с НАРЕДБА № 12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти на 27.03.2017 г.
 • Участие в краткосрочен курс в периода от 15.11.2017 г. до 17.11.2017 г. на тема: „Обучения на експерти и/или учители за обучители за прилагане на нови учебни планове и програми от учители, преподаващи в VIII клас по информатика“.
 • Участие в обучение в периода 09.12.2017 г.  16.12.2017 г. на тема: „Приобщаващото образование в училищната практика. Подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в контекста на ЗПУО и ДОС за приобщаващото развитие“.
 • Участие в обучение на учители и педагогически състав в периода 01.03.2018 г.  03.03.2018 г. на тема: „Да отворим нова страница – движение в помощ на децата срещу физическата заплаха и емоционалната репресия“ гр. Долна баня.
 • Участие в курс в периода от 28.09.2018 г. до 30.09.2018 г. на тема : „WordPress основи за учители – септември 2018“.
 • Участие в Българската учителска програма за учители по информатика и учители инженери – 13 – 21.10.2018г. ЦЕРН,  Женева, Швейцария.
 • Участие в квалификационен курс: „Въведение в компютърните мрежи“ организиран от БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА с продължителност 16 учебни часа, в периода от 14.11.2018 г. до 08.02.2019 г.
 • Участие в квалификационен курс: „Основи на компютърните мрежи“ организиран от БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА с продължителност 16 учебни часа, в периода от 30.01.2019 г. до 04.07.2019 г.
 • Certificate ot Course Completion – Academy Orientation Cisco Networking Academy 01.02.2019 г.
 • Преминат курс за сертифициране на инструктори към CISCO Networking Academy, IT Essentials – 11.02.2019 г.
 • Участие в обучение за преподаватели по програма Дигитални науки, организирано от Училищна Телерик Академия – 22-24.02.2019 г.
 • Участие в квалификационен тематичен курс организиран от Природо-математически факултет към ЮЗУ „Неофит Рилски“ град Благоевград на тема: „Технологии за статистическа обработка на данни от оценяването на учениците“ в периода от 22.03. до 23.03.2019 г.
 • Участие в квалификационен курс на тема: „Първа долекарска помощ – Основен курс“ – 26.03.2019 г.
 • Certificate of participation INTERNATIONAL MASTERCLASSES HANDS ON PARTICLE PHYSICS – 15.04.2019 г.
 • Участие в обучение организирано от РААБЕ България на тема: „Внедряване и използване на съвременни ИКТ средства в образователния процес. Формиране на дигитална компетентност.“ в периода от 21.06.2019 г. до 30.06.2019 г.
 • Участие в квалификационен курс на тема: „Първа долекарска помощ – Основен курс (Второ ниво)“ – 04.02.2020 г.
 • Участие в семинар организиран от ЦЕНТЪ ЗА СЪВРЕМЕННО ОБРАЗОВАНИЕ Програма „Съвременно образование“ на тема: „Атестирането – механизъм за самооценяване, оценяване, мотивиране и кариерно развитие на педагогическите специалисти“ – 08-09.07.2020 г.
 • Участие в обучение организирано от ОБРАЗОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ на тема: Използване на метода „Обърната класна стая в учебния процес“ в периода от 20.02.2021 г. до 12.03.2021 г.
 • Участие в курс за сертифициране GOOGLE CERTIFIED EDUCATOR LEVEL 1 организирано от Център за творческо обучение в периода от 26.04.2021 г. до 29.05.2021 г. 
 • Участие в обучение организирано от ОБРАЗОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ на тема: STEM (STEAM) концепция в образованието – практически умения и методически решения в периода 04.06. – 05.07. 2021 г. 
 • Участие в обучение на тема: „Microsoft Windows 11 and Microsoft Hybrid Learning tools for the Modern Clasrooms“ – организирано от Стопански факултет към СУ „Св. Климент Охридски“ град София, в периода от 23.11.2021 г. до 25.11.2021 г.

Leave Your Comment Here