• Home
 • /
 • Курс по информатика

Курс по информатика

В училищния курс по информатика за 8 и 9 клас ще се използва учебник по информатика за 8 клас на издателство Просвета

КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА Информатиката е наука, която се занимава с методите за структуриране, събиране, обработка и разпространение на данни. Постиженията на тази научна област са пряко и динамично свързани със създаването и развитието на високотехнологични средства (компютри, операционни и комуникационни системи, потребителски софтуер, софтуер за разработка на приложения и др.), които са важен инструмент и/или инфраструктура, върху която функционират почти всички сфери на съвременното общество. В тази връзка учебната програма (а и обучението като цяло) по информатиката в VIII клас е съобразена със система от взаимосвързани фактори, по-важните от които са: 1. Мястото на предмета в учебния план:  брой на часовете;  връзките и значението му (в хоризонтален и вертикален план) с другите учебни предмети, особено с математика и информационни технологии (ИТ). 2. Изискванията за резултатите от обучението по учебния предмет информатика в Държавния образователен стандарт за общообразователна подготовка. 3. Съвременното състояние, понятийният апарат, логическата структура, методите и средствата на научната област. 4. Технологичното оборудване в системата на средното образование – компютри, системен и приложен софтуер, мрежова и комуникационна инфраструктура, мултимедийни и други съвременни дидактически средства. 5. Възрастовите (познавателни и психологични) възможности и интереси на учениците, които имат интереси в областта на софтуерните и хардуерните науки, природо-математическите и икономическите направления. 6. Процесът на обучението по информатика притежава потенциални възможности за личностно изграждане и развитие на ученика – формиране на абстрактно и логическо мислене, възпитание и формиране на адекватно отношение към заобикалящата действителност. 7. Учебният предмет е и възлов инструмент, с помощта на който могат да се мотивират, ориентират, привличат и развият младите хора, така че впоследствие (по-горните класове и университетите) да бъдат създадени специалисти, способни да осигурят кадрово информационното обслужване на всички обществени сфери. UP_8kl_Informatika_ZP

Общо представяне на учебната програма

Настоящата учебна програма за ИУЧ по информатика за 9 клас е разработена за годишен хорариум от 36 учебни часа по училищен учебен план на Профилирана гимназия „Христо Ботев“ за учебната 2018/2019 г.

Групата за ИУЧ по информатика в 9 клас включва 13 ученици от 9 А клас от училището, изучавали информатика в 8 клас ООП по учебен план за профилираните училища с прием след завършен 7 клас – 36 часа годишен хорариум.

 1. Изборът на ядра и тематичните области е обвързан със спецификата на профилираното образование в училището и необходимостта от разширяване на знанията, уменията и компетенциите на учениците по информатика. Учениците надграждат теоретичните си знания, които могат да прилагат не само в часовете по информатика, но и по учебните предмети от задължителната си подготовка.
 2. Съвременното състояние, понятийният апарат, логическата структура, методите и средствата на научната област.
 3. Технологичното оборудване в системата на средното образование – компютри, системен и приложен софтуер, мрежова и комуникационна инфраструктура, мултимедийни и други съвременни дидактически средства.
 4. Възрастовите (познавателни и психологични) възможности и интереси на учениците, които имат интереси в областта на софтуерните и хардуерните науки, природо-математическите и икономическите направления.
 5. Процесът на обучението по информатика притежава потенциални възможности за личностно изграждане и развитие на ученика – формиране на абстрактно и логическо мислене, възпитание и формиране на адекватно отношение към заобикалящата действителност.
 6. Учебният предмет е и възлов инструмент, с помощта на който могат да се мотивират, ориентират, привличат и развият младите хора, така че впоследствие (по-горните класове и университетите) да бъдат създадени специалисти, способни да осигурят кадрово информационното обслужване на всички обществени сфери.

Цели на обучението по предмета за учебната програма

 • Допълват и затвърждават знания и основни понятия.
 • Владеят начини за описание и реализацията на алгоритми, основни информационни структури и алгоритмични конструкции.
 • Работят успешно в съвременна среда за програмиране.
 • Владеят съвременни начини за представяне на типовете данни.
 • Формират активно отношение и способност за самообучение.