• Home
  • /
  • Курс по ИТ

Курс по ИТ

В училищния курс по информационни технологии за 8 клас ще се използва учебник по информационни технологии за 8 клас на издателство Просвета

В училищния курс по информационни технологии за 9 клас ще се използва учебник по информационни технологии за 9 клас на издателство Булвест

КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА
Обучението по информационни технологии в първи гимназиален етап е насочено към овладяване на знания, умения и отношения, свързани с
развиване на основни дигитални компетентности. В резултат на обучението учениците ще получат увереност за бързо адаптиране към нови
технологии, интегрирането им в ежедневните дейности и използването им за самостоятелно учене. Ще могат да решават проблеми в мрежова среда и
да създават и публикуват информация в интернет.
Настоящата програма е предназначена за първи гимназиален етап от задължителното обучение по информационни технологии, което започва в
VIII клас и завършва в X клас.
Учебното съдържание е представено в следните основни теми:
 Компютърни мрежи и услуги;
 Компютърни системи;
 Приложни програми;
 Създаване и публикуване на информация в интернет;
 Работа по проект.
Акцентът в VIII клас е поставен върху формирането на знания и умения за компютърните мрежи и услугите, които те предоставят,
съвременните постижения в областта на компютърните системи, развитието на мобилните технологии, използването на приложни програми,
информационните технологии за създаване и публикуване на информация в интернет, разработката на проекти с помощта на съвременни
информационни и комуникационни технологии. При работата по проект се интегрират усвоените до момента знания и умения в областта на
информационните и комуникационни технологии със знания и умения по други учебни предмети, като се формират и умения за работа в екип,
представяне и защита на проекта пред публика.
Важен компонент на учебната програма е изграждането на елементи от информационната култура на учениците, интернет и със спазването на етични норми и правила при общуване в интернет общности и дискусионни форуми.
Учебното съдържание се доразвива в учебната програма за IX клас. UP_8kl_IT_ZP

КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА
Обучението по информационни технологии в IX клас е насочено към овладяване на базисни знания, умения и отношения, свързани с дигиталните компетентности на ученика. Проблемно ориентираният подход на обучението по информационните технологии развива умения за решаване на реални проблеми чрез избор на подходящи технологии.
Настоящата програма е предназначена за първи гимназиален етап от задължителното обучение по информационни технологии, което започва в VIII клас и завършва в X клас.
Учебното съдържание е представено в следните основни теми:
 Компютърни системи;
 Компютърни мрежи и услуги;
 Приложни програми;
 Работа по проект.
Акцентът в IX клас е поставен върху формирането на знания и умения, свързани със съвременните постижения в областта на компютърните системи, компютърните мрежи и услугите, които те предоставят, използването на приложни програми, разработката на проекти с помощта на съвременни информационни и комуникационни технологии.
В тема „Компютърни системи” учениците се запознават със суперкомпютри, грид и облачни (клауд) технологии и основните характеристики на системите за глобално позициониране.
В тема „Компютърни мрежи и услуги” учениците се запознават с организацията и структурата на локалните и глобалните компютърни мрежи, споделянето на ресурси, защитата на информация в мрежова среда. Учениците получават знания за някои услуги, предоставяни от компютърните мрежи – достъп до информация, предоставяна от сайтове на правителствени и неправителствени организации, електронна търговия и електронни
разплащания.
В тема „Приложни програми“ учениците се запознават с допълнителни възможности на класическите офис технологии за текстообработка и
електронни таблици (ЕТ), приложими в бизнеса.
В тема „Работа по проект“ се интегрират усвоените до момента знания и умения в областта на информационните и комуникационните
технологии със знания и умения по други учебни дисциплини. Надграждат се също формираните умения за работа в екип, както и за представяне и
защита на проект. Важен компонент на учебната програма е изграждането на нови елементи от информационната култура на учениците, като се
акцентира върху безопасността им в интернет, спазването на етични норми и правила при общуване в интернет общности и дискусионни форуми,
спазването на авторски права и др. UP_IT_9kl