• Home
  • /
  • Методическа дейност

Методическа дейност

1. Председател на методическо обединение – Природо-математическо нaправление. Оказване на методическа помощ на колеги от други направления за работа с компютър и за използване на информационните технологии за постигане на по-добри резултати;

2. Оказване на методическа помощ на новопостъпили колеги за постигане на по-добри резултати;

3. Изготвяне на тематични разпределения по информатика и информационни технологии;

4. Изработени тестове и презентации;

5. Изготвени конспекти, тестове и задания за изпити;

6. Подготовка и организация на олимпиади и състезания;

7. Подготовка и организация на ДЗИ и НВО;

8. Работа с интерактивни методи на обучение. Ползване на електронна среда за споделена съвместна работа – Google Classroom

9. Участие в училищни комисии – временни и постоянни;

10. Администриране на училищен сайт – hrbotev.com;

11. Администриране на Facebook страница на училището – facebook;

12. Организиране и провеждане на открити уроци, както и периодични посещения на открити уроци на колеги от различни предметни области;

13. Подръжка на компютърната база в училище;

14. Участие в издаването на ученически вестник „Извън мрежата“ – посветен на 135 годишнината от създаването на Гимназия „Христо Ботев“ – 2016/2017 учебна година

15. Организиране и провеждане на вътрешноинституционална квалификация на различни теми:

  • Обучение на учителите от Профилирана гимназия „Христо Ботев“ на тема: „Видове насилие при децата и как да ги разпознаем” – 27.03.2018 г.;
  • Обучение на учителите от Профилирана гимназия „Христо Ботев“ на тема: „Портфолио на учителя“. – 20.12.2017 г.;
  • Запознаване на учителите от МО природо-математическо направление с НАРЕДБА № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците.“ – 09.2017 г.;
  • Запознаване на учителите от МО природо-математическо направление с НАРЕДБА № 12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти. – 11.2016 г.;
  • Обучение на учители от ПГ „Христо Ботев“, на тема: „Работа с Google Apps“ – 11.2014 г.;
  • Обучение на всички учители от МО природо-математическо направление за „ Работа с интерактивна дъска” и сървърни технологии – 11.2013 г.