Лични умения и компетентности

1. ЛИЧНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ

Майчин език: български  

Други езици: Английски език: 

 • Разбиране – Самостоятелно ниво на владеене (В2);
 • Говорене – Основно ниво на владеене (А2);
 • Писане – Самостоятелно ниво на владеене (В2) .

2. СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ

Добри комуникативни умения и бързо адаптиране, позитивно мислене, добра работа в екип, лоялност, креативност, отговорност, коректност, организираност, сътрудничество с учители, коректни взаимоотношения с учителския колектив, добри контакти с ученици и родители, уважение и стимулиране на уникалността и индивидуалността на всеки ученик. 

3. ОРГАНИЗАЦИОННИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ

Справяне с поставените задачи в определените за това срокове и норми на качествена работа. Подготовка и реализация на проекти. Организация на учебния процес и извънкласната и извънучилищна дейност.

 • Подготовка на ученици за участие в конкурси, състезания и олимпиади; 
 • Организиране и провеждане на вътрешни състезания и конкурси; 
 • Председател и член на техническа и зрелостната комисия /ДЗИ/; 
 • Председател и член на техническа комисия  /НВО/; 
 • Председател на комисия за изготвяне на седмичното разписание;
 • Участие в работни групи и комисии с определена насоченост;  
 • Ръководител на клуб; 
 • Провеждане на консултации с ученици; 
 • Участие в комисии – временни и постоянни;

4. ТЕХНИЧЕСКИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ

 • Съвременни професионални умения, свързани с модерните технологии и практики;  
 • Работа със системен и приложен софтуер; 
 • Работа със специализиран софтуер: AdminPro, AdminRD, Sedra, DZI Soft и др..
 • Работа с Windows 2000, Windows XP/Server-2003/ 2010/2012/Home Server(2007), Windows Vista, Windows 7, Windows 8/Windows 8.1, Windows 10, Microsoft Office Xp/ 2003/ 2007/2010/2013/2016, 2019, 365, компютърни системи, компютърни мрежи и интернет, мултимедия Linux, системно администриране на мрежи, системно администриране на Linux , Windows Server 2003;
 • Работа с Google Apps;
 • Работа с образователни платформи Google Classroom, Microsoft Teams, Moodle, Cisco Netacad;
 • Работа с облачни технологии Google Drive OneDrive.

5. ДРУГИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ

 • Администриране на училищен сайт и facebook страницата на училището; 
 • Писане и отпечатване на дипломи, свидетелства, удостоверения, сертификати и грамоти;  
 • Изготвяне и актуализиране на Образец 1.

6. РАБОТА ПО ПРОЕКТИ

 • Проект „ИКТ в училище“ – 2013/2014 учебна година; 

 • „Да направим училището привлекателно за младите хора“ Училище за Себеутвърждаване и Подготовка към Европейски Хоризонти (У С П Е Х ) – 2013/2014  и 2014/2015 учебна година; 
 • Работа по проект в платформата eTwinning съвместно с четири училища от цялата страна на тема: „Еднакви празници – различни традиции и обичаи” – 2015/2016 учебна година;
 • Работа по проект „Твоят час“ Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. – 2016/2017 и 2017/2018 учебна година.
 • Работа по Проект № 2017-1-RO01-KA202-037344 „E-Classes“ (Flip your classes through multimedia enriched apprenticeship simulations and develop e-skills for VET teachers and students to enhance youth employability) от програмата „Еразъм+“ на Европейската Комисия – 02-06.2019 г. http://e-classes.eu
 • Работа по проект Образование за утрешния ден група за извънкласна дейност Дигитални компетенции – от 12.12.2019 г. до 30.06.2020 г.
 • Работа с ученици в занимания по интереси: курс „IT Essentials“ (Cisco Networcing Academy) – 2019/2020 и 2020/2021 учебна година.